Siia oleme kokku koondanud erinevad kohalikke ja rahvusvahelisi noortevaldkonna uuringuid. 

ESF koolitusprogrammi „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ koolituste mõju-uuring

2019

Civitta Eesti AS viis Sihtasutus Archimedese noorteagentuuri tellimusel 2019.a läbi uuringu, milles analüüsiti perioodil 2015 – 2019 toimunud ESF koolitusprogrammi “Noorsootöötajate koolituste arendamine” mõjusid.

Uuringu eesmärgiks oli analüüsida toimunud koolitusprogrammi mõju ja tulemuslikkust ning hinnata, kuidas on koolitustegevused mõjutanud noortevaldkonna arengut laiemalt.

Uuringus keskenduti pikaajalistele arenguprogrammidele, mis koosnesid mitmest koolitusmoodulist, ja temaatilistele koolitustele, mis olid suunatud huvikoolidele, noortekeskustele, noorteühingutele ja koolide huvijuhtidele.

Uuringu tulemused annavad ülevaate, kuivõrd on koolitusprogrammi „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ raames toimunud koolitused aidanud parandada noortevaldkonna töötajate erialaseid pädevusi, mil määral õpitut rakendatakse ja kuidas toimub koostöö nii valdkonna siseselt kui ka teiste sidusvaldkondadega.

Uuringu käigus viidi läbi dokumendianalüüs ning personaal- ja fookusgrupiintervjuud. Dokumendianalüüsis kasutati valdkonnas varem läbi viidud asjakohaseid uuringuid, koolituste tagasisideküsitluste ja järelküsitluste analüüsi. Toimus kuus personaalintervjuud noortevaldkonna esindusühingu esindajatega ja kolm personaalintervjuud koolitajatega. Koolitustel osalejatega viidi läbi neli pool-struktureeritud intervjuud ning kaks fookusgrupiintervjuud.

Uuringu lühikokkuvõttega on võimalik tutvuda siin ja lõpparuandega siin.

Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring

2017

Balti Uuringute Instituut viis SA Archimedese noorteagentuuri tellimusel läbi uuringu Eesti noorsootöötajate koolidusvajaduste välja selgitamiseks. Läbiviidud uuringuga oli eesmärgiks saada parem ülevaade noorsootöötajate pädevusest ja enesearendamisest ning selgitada välja noorsootöötajate koolitusvajadus. Uuringu raames töötati välja ka soovitused noorsootöö valdkonna arendamiseks ja noorsootöö kvaliteedi tõstmiseks.

Uuring koosnes kahest fookusgrupi intervjuust ja veebiküsitlusest, kus osales 299 noorsootöötajat ja 139 noorsoovaldkonna juhti.

Vaata ka uuringust valminud graafilist kokkuvõtet.

Hariduslike erivajadustega noorte huvihariduse toetussüsteemi uuendamise alusanalüüs 

2015

Analüüs  esitab ühe võimaliku mudeli, mille abil saab iga kohalik omavalitsus süsteemselt analüüsida etapp-etapi haaval HEV noorte osalusvõimalusi ja -takistusi huviringides ning huvihariduse ja -tegevuse pakkujate võimekust noorte potentsiaali avanemist toetada. Uurimuse autorite hinnangul saab iga omavalitsus nimetatud skeemi vastavalt oma eripäradele kohandada ja täiendada.

Tartu

Youth Social Exclusion and Lessons from Youth Work

2013

Youth


Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüs

2013

Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsi üldiseks eesmärgiks on käsitleda noortevaldkonna koolituspoliitika väljavaateid, toetudes noortepoliitika ja noorsootöö senistele arengutele. Analüüsis vaadeldakse ajavahemikku 2007-2012, soovitusi antakse perioodi 2014-2020 kohta.

Analüüsis antakse soovitusi noori ja noortevaldkonna arengut toetava koolituspoliitika edasiseks kujundamiseks ning korraldamiseks Eestis. Seega toetab analüüs Eesti noortevaldkonna koolitustegevuse professionaalsemaks muutmist ning jätkusuutlikkust.

Lähtuvalt üldeesmärgist on analüüsile püstitatud alljärgnevad ülesanded:
1. analüüsida noortevaldkonna koolituspoliitika olemust ja eesmärke;
2. hinnata noortevaldkonna koolituspoliitika eesmärkide rakendamise tulemuslikkust ning uute eesmärkide, prioriteetide ja meetmete kavandamise vajalikkust;
3. analüüsida, millist koolitustuge noortevaldkond vajab;
4. selgitada välja koolituspoliitika elluviimist puudutav rollijaotus noortevaldkonnas.

Noortevaldkonna koolituspoliitika on suunatud noortega tegelevatele inimestele – noorsootöötajatele (noorteprojekti töötajad, noorte infotöötajad, noorsootöö asutuse noorsootöötajad, noorteühingu noorsootöötajad, noorsootöö asutuse juhid, noorteühingu juhid, ringijuhid, huvialajuhid, huvialakooli pedagoogid, huvialakooli juhid, noortelaagri kasvatajad, noortelaagri juhid, kohaliku omavalitsuse noorsoonõunikud, maavalitsuse noorsoonõunikud ja riigi tasandi noorsootöötajad). Seega on nemad käesoleva analüüsi otseseks sihtgrupiks.

Koolituspoliitika

ESF programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames 2008-2013 noorsootöö kutsealal tegutsevatele inimestele pakutavate koolituste tulemuste kvaliteedi uuring

2011

Käesolev uuring viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava  programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 raames. Uuringu põhieesmärgiks oli välja selgitada, milline on olnud programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames 2008-2010 pakutud koolitustegevuse tulemuste kvaliteet. Sel eesmärgil viis Eesti Uuringukeskus OÜ SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo tellimusel 2011. aasta veebruaris ja märtsis läbi 5 fookusgrupi intervjuud ning aprillis veebiküsitluse koolitustel osalenud noorsootöötajatega.

ESF

Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused

2010

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo tellimusel viis Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut aastatel 2009-2010 läbi noorsootöö-alaste pädevuste ja noorosootöötajate koolitusvajaduse uuringu. Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidava programmi Noroosootöö kvaliteedi arendamine raames toimunud uuringus küsitleti Eesti noorsootöötajaid ning nende tööandjaid, samuti viidi läbi fookusgruppintervjuud noorsootöö-alastel koolitustel osalenutega. Uuringu põhiresultaadid on koondatud antud väljaandesse.

Eesti Noorsootöötaja 

JAGA