EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Noorte elu tegelikkuse mõistmine, kohalike olude tundmine, olukorra hindamine, noorte kaasamine ning jõustamine ning sobivate hariduslike meetodite valik kuuluvad oskuste juurde, mida noorsootöötaja oma töö tulemuste saavutamiseks rakendab. Kvaliteetse noorsootöö eelduseks on erialase väljaõppega noorsootöötajate olemasolu, mistõttu tuleb noorsootöötajatele võimaldada ligipääs süsteemsetele ja kvaliteetsetele erialastele enesetäiendusvõimalustele. Sel eesmärgil viib SA Archimedese noorteagentuur aastatel 2015-2018 Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“.

2015-2018 tegevused:

I Noortevaldkonna töötajatele suunatud koolitustegevused.

Koolitustegevusi kavandatakse ja käivitatakse neljas grupis:

  1. pikaajalised arenguprogrammid, mis lähtuvad noortevaldkonna töötajate erinevast tööspetsiifikast ja –keskkonnast ning arenguvajadustest.
  2. temaatilised koolitustegevused, mis toetavad noortevaldkonna töötajate pädevuste arengut prioriteetsetel teemadel.
  3. koolitustegevused, mis toetavad piirkondlikku arengut noortevaldkonnas. Koolitustegevused aitavad kaasa omavalitsusüleste noorsootööalaste teenuste arengule.
  4. rahvusvahelistumist toetavad koolitused, mis tugevdavad noorsootöö praktikat rahvusvaheliste teadmiste ja oskustega.

II Koolitussüsteemi arengu ja kvaliteedi toetamine.

Toetatakse tervikliku koolitussüsteemi arengut noortevaldkonnas. Arendatakse noortevaldkonnas kasutatavaid metoodikaid ja tööd toetavaid materjale ja antakse välja noorsootöö ajakirja MIHUS. Suurendatakse koolituste kättesaadavust ja tulemuste levikut.

Sihtgrupp: noortevaldkonna töötajaskond (sh vabatahtlikud), seotud valdkondade asutuste ja ühingute töötajad (sh vabatahtlikud), koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad, noored vanuses 7-26 jt.

Infot noorsootöötajate enesetäiendusvõimaluste ja õppematerjalide kohta leiab www.mitteformaalne.ee.

 

Tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ tulemusena:

  • tõusevad noortevaldkonnas töötavate spetsialistide erialased pädevused ning täienduskoolitustel õpitut rakendatakse noorsootöös;
  • paranevad oskused tegeleda oma töö analüüsiga ja arengu juhtimisega arvestades noorte vajadustega;
  • noorsootöö asutustes ja ühingutes toetatakse noorsootöötajate professionaalset arengut;
  • toimib piirkondlik koostöö noorsootöö korraldamisel ja arendamisel.

2015–2018 rakendatavaid tegevusi rahastatakse 100% ulatuses struktuuritoetusest kogumaksumuses 1 898 601 eurot. Sellest Euroopa Sotsiaalfond (ESF) vahendite toetus moodustab kuni 85%, maksimaalne summa on 1 613 811 ning riiklik struktuuritoetus kuni 15%, maksimaalne summa 284 790 eurot.

 

JAGA