HUKK -AP arenguprogramm on huvihariduses töötavatele inimestele mõeldud koolituste pakett, milles osalemine tõstab riskinoorte huvitegevustesse kaasamise valmisolekut, motivatsiooni ja oskusi.  Ühtlasi töötavad programmis osalevad tiimid välja konkreetsed tegevuskavad.

Programmis osalevad 3-liikmelised huviharidustiimid, kuhu kuuluvad huviharidusspetsialistid (huvikoolide pedagoogid, – juhid,  huviringide juhendajad, treenerid, spordikoolide-ja   noorsootöötajad nii riiklikest kui erahuvikoolidest) ja võimalusel huviharidusega seotud võrgustiku esindajad (nt KOV töötajad, MTÜ-de esindajad, sotsiaalpedagoogid, karjäärinõustajad ja teised noortega töötavad spetsialistid). Tiimid osalevad programmis läbivalt.

2015. aastal osalevad HUKK -AP arenguprogrammis:  Lohusuu ja Pühalepa huviharidustiim, Nukufilmi lastestuudio, Tallinna Kanutiaia Noortemaja ja Eesti Asenduskodude Töötajate Liit. Loe nende programmis osalemise kogemusi siit.

 Programmi ülesehitus  

Arenguprogramm tugineb kaasava juhtimise, mitteformaalse õppimise ja noorsootöö headele tavadele ja põhimõtetele. Programm on paindlik, lähtub osalejate vajadustest, kujuneb nendele vastavalt ning muutub koos grupi arenguga. Programmi loomisel toetutakse projekti elluviijate varasematele kogemustele (kohalikele omavalitsustele ning huvikoolide töötajatele korraldatud koolitus-ja arenguprogrammid).

Arenguprogramm sisaldab:

  • mitmekesine koolituspakett oskuste omandamiseks ja lahenduste leidmiseks uute sihtgruppide kaasamisel. (1-3 päevased koolitused, seminarid, õppereis).
  • mentorlussüsteem  huvihariduse hetkeolukorra analüüsimiseks; vajadusel  prioriteetsete sihtgruppide kaasamise plaani koostamine.   (Igat tiimi toetatakse üldiste koolitustegevuste kõrvalt vastavalt nende kohalikule vajadusele).
  •  jätkusuutliku algatuse loomine oma piirkonna riskinoorte kaasamiseks huvitegevusse. (Soov ja huvi järgnevate kuude jooksul proovida riskinoori oma tegevustesse kaasata ning  uue praktika sisse viimine enda asutuse igapäevategevustesse. Algatuse elluviimiseks on projekti vahenditest võimalik taotleda toetust kuni 750 eurot).

 Programmi viivad läbi SANA valitud koolitajad, noortevaldkonna edendajad ja huvihariduse valdkonnaga seotud asjatundjad.

JAGA