hooliv-klass „Õpilased tunnevad ennast koolis paremini. Neile meeldib rohkem õppida ja nad saavad üksteisega paremini läbi.“ (programmis osalenud klassijuhataja )

“Hooliv klass” on koolidele suunatud programm, mille eesmärgiks on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi aitamaks luua klassist hoolivat meeskonda. Programm on ennekõike mõeldud klassidele, mis  ühtse meeskonnana ei toimi, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel. Hooliv Klass on ainulaadne,  kuna selles seotakse omavahel kooli -ja noorsootöö.

Programmi käigus koostatakse noorsootöö põhimõtetest lähtuv õpilastele keskenduv tegevuskava, mis käsitleb meeskonna loomist, teineteisega arvestamist, ühiste reeglite kehtestamist jms eesmärgiga muuta koolikeskkond turvalisemaks, arvestavamaks ja hoolivamaks. Ühtlasi soovitakse tõsta  noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu ning ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangevust.

Kogu programmi käigus vaadeldakse klassi meeskonnana, mille juhiks on klassijuhataja. Kuna  klassijuhataja vajab klassis muutuste elluviimiseks lisatuge, näeb programm ette ka  tugimeeskondade (nt huvijuht, sotsiaalpedagoog, psühholoog, aineõpetaja, õppealajuhataja, kohaliku noortekeskuse noorsootöötaja) koolitamist. Nii sisalduvadki programmis mitmed koolituspäevad nii klassile, klassijuhatajale kui tugimeeskondadele. Lisaks toetatakse klassijuhatajat mentorlussessioonidega, mille eesmärk on teda toetada  positiivsete muutuste märkamisel, ellukutsumisel ning hoidmisel.

Programmi mõju mõõtmiseks kaardistatakse klassi hetkeseis programmi sisenemisel ning lõppedes ning saadud andmeid võrreldakse omavahel.

Loe 2014. aasta tulemuste ja koolide kogemuste kohta siit.

2014. aasta lõpus pälvis „Hooliv klass“ Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi noortevaldkonna aasta koostöö tiitli.

Programmi idee pärineb  Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnalt ja Eesti Noorsootöö Keskuselt (ENTK). Programm panustab Eesti noortevaldkonna arengukava (2014-2020) elluviimist tugevdades  koolinoorsootööd ja panustades noorte tõrjutusriski vähendamisesse.

 „Programmi panustatud aeg tuleb hiljem mitmekordselt tagasi“ (programmis osalenud klassijuhataja)

JAGA