Pädevusmudel

Noortevaldkonna koolitajate pädevusmudel loob ühtsed põhimõtted noortevaldkonna mitteformaalses koolituses tegutsevate koolitajate pädevuste hindamiseks. Eelkõige on pädevusmudel suunatud koolitajatele endile, võimaldades  koolitajate enesehindamist ning toetades seeläbi ka nende võimalusi ja püüdlusi oma pädevuste arendamiseks.

Pädevusmudeli keskmes on pädevused, st teadmised, oskused ja hoiakud, mis tagavad koolitaja suutlikkuse toimida tulemuslikult noortevaldkonna koolituste väljatöötamisel, ettevalmistamisel, läbiviimisel ja tulemuslikkuse hindamisel. Seejuures ei ole niivõrd oluline, kus ja millisel moel vastavad pädevused on kujunenud (näiteks andragoogikaõpingutes või hoopis kogemusliku õppimise toel mitteformaalselt vms), vaid see, et pädevuste olemasolu ilmneb koolitaja tegevuses  – just sellisele loogikale tugineb pädevusmudel.

Ühtlasi on pädevusmudel abivahendiks koolituste korraldajatele, peegeldades ka ootusi noortevaldkonnas tegutsevatele koolitajatele. Olles üheks tähiseks kvaliteetsete noortevaldkonna koolituste korraldamisel, toetab ühtsete pädevusi puudutavate põhimõtete olemasolu heade koolitajate kaasamist koolituste elluviimisel. Selgem arusaam koolitaja pädevustest ja arenguvõimalustest aitab omakorda kaasa läbipaistvusele koolitajate kogukonnas ning loob sisulise aluse noortevaldkonna koolitajate tunnustamiseks. Nii toetab pädevusmudel noortevaldkonna koolituste kvaliteeti ka laiemalt.

Käesolev pädevusmudel keskendub noortevaldkonna koolitaja pädevustele mitteformaalse koolituse kontekstis, kuivõrd akadeemilise personali hindamise põhimõtteid käsitleb Õppejõu pädevusmudel (SA Archimedes Primus programmi toel, 2010). Tagamaks paremat sidusust valdkonnas tervikuna, on käesolevas pädevusmudelis siiski asjakohast ka neile, kes on seotud noortevaldkonna õppega formaalhariduses, st noorsootöö õppekavade arendajad ja elluviijad Tallinna Pedagoogilises Seminaris, Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Seda enam, et suur osa koolitajaid töötavad samaaegselt nii mitteformaalse koolituse kontekstis kui ka formaalhariduses.

Noortevaldkonna koolitaja pädevusmudeli saad endale alla laadida PDF-ina eesti või inglise keeles

Pädevusmudeli põhjal on koostatud ka praktiliste eneseanalüüsiharjutustega koolitaja enesearengumapid KOMA  ja KOMA 2.

KOMA 1    KOMA 2

JAGA