Noortevaldkonna koolitaja on noorsootöö väärtustele ja põhimõtetele toetuv õpitegevuse plaanija ning läbiviija, kes loob võimalused õppija mitmekülgseks arenguks sihipäraselt loodud õpisituatsioonides.

Noortevaldkonna koolitus on eesmärgistatud õppetegevus, mis lähtub noorsootöö põhimõtetest ja väärtustest. Noortevaldkonna koolituse sihtgrupiks on noored ja noortele arendavaks tegevuseks tingimusi loovad inimesed (noorsootöötajad, ametnikud, juhendajad, nõustajad jne), toetades seeläbi noorte isiksuste mitmekülgset arengut ja kvaliteetseks noorsootööks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamist.

Noortevaldkonna koolitus võib aset leida formaalõppena (noorsootöö õppekavade raames Tallinna Pedagoogilises Seminaris, Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) või mitteformaalse õppena (erinevates sihipäraselt loodud õpisituatsioonides).

JAGA