Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada.  Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Sihtasutuses Archimedes.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sihtasutus Archimedes. Meie andmekaitsespetsialistiga saate ühendust võtta e-posti aadressil andmekaitse@archimedes.ee.

Archimedes rakendab mõistlikke organisatsioonilisi ning tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest.

1. Miks töötleme isikuandmeid?

Töötleme Teie isikuandmeid haridus-, teadus- ja noortepoliitika meetmete elluviimisel, struktuuritoetuste vahendamisel, välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamiseks, samuti Archimedese toimimist toetavate tegevuste (nt raamatupidamine, personalijuhtimine, hankemenetluste läbiviimine jms) käigus.

Võime kasutada Teie isikuandmeid ka muudel eesmärkidel vastavalt käesolevates tingimustes kirjeldatule juhul, kui Teie isikuandmete kasutamise õigus või kohustus tuleneb mõnest õigusaktist.

Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid eelkõige Teiega seotud kirjavahetuse, Teie esitatud taotluste ja lepingute sõlmimise (sh lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemise) korrektseks menetlemiseks ning Teiega seotud lepinguliste kohustuste ning kõige eelnevaga seotud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil.

Võime kasutada isikuandmeid ka Teie poolt antud otsesel nõusolekul Teile uudiskirjade, pakkumiste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saatmiseks.

Kui töötleme Teie isikuandmeid nõusoleku alusel on Teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Vastava taotluse saamise korral lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust.

2. Milliseid isikuandmeid Archimedes töötleb

See milliseid isikuandmeid Archimedes Teilt kogub, sõltub konkreetsest teenusest. Näiteks kogume oma teenuste pakkumiseks Teie isikut tõendavaid andmeid, kontaktandmeid ja haridust kirjeldavaid andmeid. Isikuandmete kogumisel arvestame alati minimaalsuse põhimõttega ehk kogume ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud konkreetsete teenuste pakkumiseks.

Sihtasutusel Archimedes on õigus enda korraldatud üritustel (nt teavitusüritused, tunnustusüritused, koolitused, seminarid) oma põhikirjalistest eesmärkidest lähtuvalt salvestada ning avaldada Teist pildi- ja videomaterjali. Sellistel juhtudel on Teid varakult ning selgesõnaliselt teavitatud võimalikust pildistamisest ja/või filmimisest ning Teil on võimalus paluda et Teid ei pildistataks ega filmitaks. Samuti on Teil õigus nõuda, et selliseid isikuandmeid ei avaldataks Archimedese avalikes kanalites.   

Vahel on meil vaja oma teenuste pakkumiseks koguda ka delikaatseid isikuandmeid (nt terviseandmed). Teie delikaatsete isikuandmete töötlemiseks küsime selgesõnalise nõusoleku või töötleme selliseid isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt erivajadustega üliõpilase stipendiumi väljaandmine, töötervishoiuga seotud küsimused).

3. Kellele Teie isikuandmeid edastame

Teie andmetele on ligipääs sihtasutuse juhtimis- ja järelevalveorganite liikmetel ning nendel sihtasutuse töötajatel, kes viivad läbi Teiega seotud toiminguid. Kõik sihtasutuse töötajad on oma töölepingu kohaselt kohustatud hoidma Teie andmeid konfidentsiaalsena.

Teie isikuandmetele võivad ligipääsu saada Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu institutsioonid ning nende töötajad ja volitatud isikud oma tööülesannete täitmise käigus. Samuti vastavasisulise töökorralduse kehtestamisel Archimedesele tugiteenuste osutajad (nt IT teenuste pakkujad), krediidiasutused ning muud isikud, kellele andmete edastamine on vajalik käesolevates tingimustes toodud eesmärkidel või kellele oleme vastavalt õigusaktidele kohustatud andmeid edastama.

Me ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie nõusoleku või taotluseta, välja arvatud juhul, kui vastavalt kehtivatele õigusaktidele on meil selleks õigus või kohustus.

Meie koostööpartnerid võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Liidu majanduspiirkonda (kolmandates riikides). Edastame Teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ainult õigusaktidega määratud eesmärgil ja ulatuses, Teie nõusolekul või õigustatud huvi puhul, järgides kõiki andmekaitset reguleerivaid õigusakte.

4. Isikuandmete säilitamise tähtajad

Säilitame isikuandmeid ajavahemikus, mis on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni õigusaktides sätestatud säilitamistähtaegadeni. Isikuandmete säilitamise tähtajad on kinnitatud SA Archimedese infovara liigitusskeemis.

5. Archimedese veebilehtede andmekaitsetingimused

Archimedese veebilehed kasutavad küpsiseid (cookie), et tagada veebilehtede tehniline toimimine ning pakkuda Teile paremat teenust. Küpsiste haldamiseks kasutab Archimedes Google Analytics’it.

Archimedese veebilehtede külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad andmed kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga ning veebilehe külastamise ajaga.

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehti arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

6. Teie õigused andmesubjektina

Teil on õigus tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega ning nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.  Kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks õiguslikku alust, on Teil õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist, samuti on Teil õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Kõigeks selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Taotlus rahuldatakse või sellele esitatakse põhjendatud keeldumine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul. Kui avaldust on vaja täpsustada või kui isikuandmete töötlus on aeganõudev, võib Archimedes avalduse rahuldamise tähtaega pikendada informeerides sellest avaldajat.

Kui leiate, et rikume isikuandmete töötlemisel Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

JAGA