Uku Visnapuu (15 aastat kogemust noortevaldkonna koolitajana)

Uku Visnapuu (15 aastat kogemust noortevaldkonna koolitajana)
Organisatsioon, amet Koolitajate koolitus OÜ, koolitaja
Telefon 5121616
Skype patsifist
E-mail uku@escu.ee
Koduleht http://about.me/uku
Muu erialane profiil http://ee.linkedin.com/in/ukuvisnapuu
Osalejate tagasisidest: sisukas, tore ning sundimatu õhkkond, iga soovija saab sõna ja mõtteainet pakub palju. See on saanud nii õnnestuda, kuna lähtun õppijate vajadustest ning hoian energia üleval. Koolitustel tegutseme avatud ja turvalises õhkkonnas, arutleme palju, rohkelt on kaasavaid harjutusi, vahel ka mängime ja analüüsime õpitut.
Video
SUUR
VÄIKE
Erialane ettevalmistus Nädalased kursused koolitamisest, maailmaharidusest ja töö käigus õppimisest Inglismaal, Küprosel ja Saksamaal (erinevad korraldajad) 2013-2014
Kovisiooni meetodi (kogemustest ühise õppimise) koolitus (6 kuud) International Supervision And Coaching Istitute 2013
Motiveeriva intervjueerimise algkursus (2,5 kuud) Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus 2013
Täiskasvanute õpetaja meistrikursus (2,5 aastat) Eesti Vabaharidusliit 2010-2012
Psühhodraama assistendi õpe (2,5 aastat) Rootsi Moreno Instituut 2008-2010
Koolitaja täienduskoolitus: Erle Nõmm, Reet Valgma (1 aasta) Tartu Rahvaülikool 2005-2006
Mitteformaalse õppimise suvekool (7 päeva) SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo 2005
Tähtsamad kogemused koolitajana noortevaldkonnas Koolitamine on mu põhitöö: olen 15 aasta jooksul viinud ellu sadu koolitusi - lühemaid ja pikemaid - peamiselt motivatsiooni-, suhtlemis-, juhtimis- ja õpetamise oskustest. Lisaks pakun tuge mentorina ning modereerin seminare, infopäevi ja konverentse.

MTÜ Mondo: maailmahariduse metoodikakoolitus noorsootöötajatele ja koolitajatele 2014-2015

Euroopa Noored Eesti Büroo arenguprogrammid ja koolitused noortele, noorsootöötajatele ning noortevaldkonna katusorganisatsioonide juhtidele alates 2009

Eesti Õpilasesinduste Liit ja Üliõpilaskondade liit: noortelt noortele koolitajate koolitus 2008-2009

Tallinna Pedagoogiline Seminar: suhtlemise ja õpetamise alased koolitused noorte- ja sotsiaalvaldkonna töötajatele ja juhtidele 2007-2011, sh mitme kuu pikkused noorsootöötaja põhiteadmiste ja -oskuste koolitused
Sihtgrupp
 • Noored
 • Noorsootöötajad
 • Noorsootöö korraldajad
 • Noortepoliitika kujundajad
 • Noorsootööga külgnevate valdkondade spetsialistid
Koolitusteemad/-valdkonnad
 • Strateegiline juhtimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Projektijuhtimine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Protsesside juhtimine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Ajajuhtimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Grupiprotsessid ja meeskonnatöö ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Suhtlemine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Nõustamine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Eestvedamine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Motiveerimine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Avalik esinemine ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Loovus ja innovatsioon ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Koolitajate koolitus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorte osalus ja kodanikuaktiivsus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Maailmaharidus ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorte tervis ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Inimõigused
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Noorsootöö alused ja korraldus ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Vabatahtlike kaasamine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorsootöö koolis ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Noorsootöö kohalikus omavalitsuses ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Noorsootöö noorteühingus ★★
  - Valmis koolitama sellel teemal.
 • Erasmus+ noorteprojektid
  - Valmis käsitlema alustõdesid mõne tunni mahus, suuremaks panuseks vajan kogenud kolleegi tuge.
 • Õppimine ja õppimise toetamine noorsootöös ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Noorsootöös õpitu tunnustamine ★★★
  - Valmis koolitama juhtivkoolitajana pikaajalises koolitusprogrammis.
 • Muud koolitusteemad/-valdkonnad:
  Kuidas motiveerida ja tunnustada vabatahtlikke?
  Kuidas noortekogu või noortevolikogu käima saada ja järjepidevust hoida?
  Projektide hindamine - mis on veenva projekti tunnused ja tüüpilised vead?
  Noorte toetamine algatustel ja projektide ning rahastustaotluste koostamisel: kuidas tärkab initsiatiiv ja kuidas seda hoida?
  Noorteorganisatsiooni jätkusuutlikkus;
  Õpilasesinduse meeskonnatöö;
  Kuidas mõista ja mõjutada otsustajaid, sh rahastajaid ja sponsoreid;
  Kovisioon, professionaalne areng ja kogemustest õppimine.
  Aktiivõppe meetodid noorsootöös;
  Mängud ja lauamängud kui aktiivõppe meetodid;
  Mentorlus;
  Avatud Ruumi meetodil arutelud ja mõttetalgud;
  Eetika rakendamine praktikas;
  Eneseanalüüs ja enda tugevustele toetumine.
  Kuidas "olla kohal" moderaatorina?
  Koolitaja kutseeksamiks valmistumine.
Tuumpädevused Lähtun sellest, et igal õppijal on oma tugevused ja vajadused. Kujundan muheda meeleolu, kus on ühteaegu turvaline ja piisavalt väljakutset, et koos õppida. Istume enamasti ringis, räägime otsekoheselt ja siiralt, harjutame läbi elulisi ja mängulisi olukordi, sõnastame järeldusi. Koolitustel on heas mõttes lahe ja paindlik, aga mitte pinnapealne ega päris kaos :).
Õppimise juhendamise pädevused Pean tähtsaks seda, et koolitustel osalejad saavad tulla, nagu nad parajasti on - oma soovide ja vajaduste, tugevuste ja raskusekohtadega. Minu koolitustel on tähtsad õppijate enda kogemused, arusaamad, motivatsioon ja õpihuvi. Au sees on paindlikkus ning läbipaistvus: selgitan, kuidas ja mille nimel töötame, oleme dialoogis ja vastastikku toeks.
Noortevaldkonnas orienteerumine Toetun koolitamisel ja konsulteerimisel:
1) kogemusele noortevaldkonna aktivisti, organisatsioonide asutaja (Eesti Õpilasliit, Eesti Noorteühenduste Liit) ja juhina.
2) mõistmisele, mida olen kogunud noortevaldkonda uurides, koolitades ja mentoriks olles
3) aastatele TÜ tudengi ja õppejõuna. Õppisin psühholoogiat, sotsiaaltööd ja sotsioloogiat (BA 2011); õpetasin Tartus ja Viljandis suhtlemis- ja juhtimisoskusi, avalikku esinemist, projekti ja kvaliteedijuhtimist. Bakalaureuse- ja magistriõppe tudengid kiitsid kursusi, kuna need olid koolituse moodi, mitte liiga kuivalt akadeemilised.

Olen kaasa rääkinud alusdokumentide loomisel, näiteks Noortevaldkonna Arengukava 2014-2020.
Juhtimispädevused Minu initsiatiivil on loodud noortele, noorsootöötajatele ja koolitajatele suunatud arenguprogramme ja koolitusi. Aitan olemasolevaid koolitusformaate timmida õppijasõbralikumaks, kaasavamaks ja motiveerivamaks. Olen osanud lisada parajalt analüüsi ja arutelu, mängu, mõtisklust ja vaba aega. Mu rahvusvahelised koolitajakogemused on seotud noorsootöö kvaliteedi ja huvitavatest kogemustest õppimise toetamisega.
Noortevaldkonna (koolituse) edendamise pädevused Olen loonud ja avaldanud aktiivõppe meetodeid. Minu tasuta "Meeskonnatöö mängude kogumik" (ver 2.1) on olnud aastaid popp ja sinna on noored palju sisu lisanud! Pakun mentorina tuge koolitajatele noortevaldkonnas ja täiskasvanute koolituses. Räägin kaasa koolitajate arengu ning hindamise süsteemide loomisel. Pakun noorte osaluskogudele mõistlikus mahus tasuta tagasisidet rahastustaotlustele enne projektifondidesse esitamist.
Töökeeled
 • eesti keel
 • inglise keel
Täiskasvanute koolitaja kutsestandard Täiskasvanute koolitaja, tase 6
Publikatsioonid Stardiplats noortele: kuidas oma kogemused maksma panna? käsiraamat noorsootöötajale noore mitteformaalsete õpikogemuste märkamiseks. (2011), Eesti Noorsootöö Keskus,
http://www.stardiplats.ee/Abimaterjalid/kaesiraamat.html

Eesti Noorsootöötaja: tema pädevused ja koolitusvajadused. Kokkuvõte uuringutulemustest. Peatükk Tartu Ülikooli noortevaldkonna koolitusvajaduse uuringu kokkuvõttest (2010)
www.mitteformaalne.ee/assets/ftpupload/noorsootootajate-uuring-2010.pdf

Noorteühingu enesehindamise käsiraamat, (2008) Eesti Noorteühenduste Liit
http://www.enl.ee/UserFiles/kasulikku/Enesehindamise_kasiraamat_noorteuhendustele_ENL_2008_final.pdf

Artikleid noortevaldkonna ajalehes „AKEN“ http://aken.enl.ee/ ja ajakirjas „MIHUS“ http://mitteformaalne.archimedes.ee/mihus.html (alates 2005)
Tunnustused Võtan suure tunnustusena seda, et minult on tellitud peatük "Pinged ja konfliktid koolitusgrupis - karid ja võimalused" "Koolitaja käisraamatusse" (koostanud Talvi Märja, ETKA Andras, 2011) Vabalt allalaetav: http://www.andras.ee/client/default.asp?wa_object_id=2&wa_id=198&wa_id_key

Tunnustuseks pean ka seda, et mind on palutud konsulteerima väljaandeid:

Tervise Arengu Instituut "Spetsialistist koolitajaks" Koostanud Edvard Ljulko http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/92361

MTÜ Mondo noorte maailmahariduse metoodilised vihikud http://www.maailmakool.ee/meetodid/maailma-noored-3/

prof Tõnu Lehtsaare "Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused"

http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/dokumendid/Suhtlemisraamat_final.pdf
Lisatud videod Telepurgis http://euroopa.noored.ee/telepurk/1326829667/nnetnn.-2011
http://euroopa.noored.ee/telepurk/1311249396/Sild-ja-refleksioon-lehtrimeetodil-2010